"Rower - mój najlepszy przyjaciel w podróży"

Paparazzi

16.05.2009

Konkurs fotograficzny

Regulamin

Przedmiotem fotografii powinny być fotowspomnienia z turystycznych wypraw, koniecznie z rowerem w tle.

 1. Organizatorem konkursu jest Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek” www.ondraszek.prv.pl, 43-400 Cieszyn ul. Głęboka 56
 2. Konkurs jest otwarty dla fotografujących amatorsko i należących do: Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie; TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn, PTTS „Beskid Śląski” w RCZ.
 3. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii.
 4. Technika wykonania prac jest dowolna.
 5. Prace należy nadsyłać pocztą elektroniczną przez Internet, bądź pocztą na adres”: Oddział PTTK ‘Beskid Śląski” Cieszyn ul. Głęboka 56 43-400 Cieszyn z dopiskiem „Ondraszek -konkurs fotograficzny”. W tym wypadku zdjęcia muszą mieć minimalny format 18x21 cm
 6. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB należy nadsyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. formie załączników do listu elektronicznego.
 7. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
 8. W treści listu elektronicznego lub listu wysłanego pocztą należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu czy miejsce dokonania zdjęcia, oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć i zgodę na przetwarzanie danych osobowych- wg załączonego wzoru.
 9. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
 10. Zdjęcia należy nadsyłać od 24.10.2009 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na zebraniu sprawozdawczym TKK „Ondraszek” w styczniu 2010.
 11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. W skład jury wchodzić będą członkowie Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego pod przewodnictwem p.T.Maciejiczka.
 12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury i zaproszeni na w/w zebranie.
 13. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.ondraszek.prv.pl . Przewidujemy również możliwość zorganizowania wystawy z wyboru nadesłanych prac – oczym uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni.
 14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działania TKK PTTK „Ondraszek” i PTTK Oddział ”Beskid Śląski” w Cieszynie.
 15. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną oraz 2 równorzędne nagrody dodatkowe, którymi będzie SPRZĘT TURYSTYCZNY. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 16. Nagrody zostaną wręczone laureatom na w/w zebraniu, a w razie niemożności przybycia zostaną wysłane na koszt organizatora.
 17. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
 19. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu /ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.