Krajowa Narada Aktywu Kolarskiego – wybory władz Komisji Kolarskiej AG PTTK

Rechtór

10.02.2014

Wybór Komisji Kolarskiej ZGPTTK kończy powtarzaną co cztery lata sekwencję kampanii sprawozdawczo-wyborczej w PTTK. Według klucza wyborczego, naszemu klubowi przysługiwał mandat dwóch delegatów, którymi zostali: Jarek Rezmer „Bystry” oraz Zbigniew Pawlik „Rechtór”. Aby zdążyć do Warszawy na początek obrad o godz. 1030, wyjechaliśmy z Cieszyna już przed 400 rano. W Katowicach przesiedliśmy się do większego środka transportu, bo delegacja województwa śląskiego stanowiła najliczniejszą, bo aż 26 osobową grupę delegatów.

W obradach wzięło udział 63 reprezentantów, którzy stanowili 84% zgłoszonych. W początkowej fazie zebrania wziął udział obecny prezes ZGPTTK Roman Bargieł oraz członek ZG PTTK i opiekun Komisji Kolarskiej Edward Kutyła. Zebrani jednogłośnie zatwierdzili listę kandydatów na Honorowych Przodowników Turystyki Kolarskiej. Zaszczytu tego dostąpił również i nasz Ondraszek – Włodek Nowak. Ze sprawozdania przewodniczącego Komisji Kolarskiej ZGPTTK wynikało, że kadencja była bogata w sukcesy. Choć nie bez problemów z organizatorami, odbyły się wszystkie planowane ogólnopolskie zloty. Jesteśmy aktywnymi członkami we władzach organizacji UETC. Były również organizowane tematyczne konferencje oraz wydano kilka ciekawych publikacji. Jako największy sukces przedstawiono działania związane z ogłoszeniem w PTTK roku 2012 rokiem turystyki kolarskiej, co zostało poparte multimedialną prezentacją.

W ramach dyskusji zwróciłem uwagę na kilka kwestii:

 • wobec problemów ze znalezieniem organizatora i podobieństwach organizacyjnych obu zlotów ogólnopolskich, można rozważyć możliwość połączenia centralnego zlotu oraz przodownickiego, w jeden wspólny, przy zachowaniu specyfiki szkoleniowej tych ostatnich;
 • wobec niewątpliwej dysproporcji między możliwościami poszczególnych klubów, wyraźnie widocznej w wynikach kolejnych konkursów na najaktywniejszy klub, komisję na poszczególne lata trzeba rozważyć możliwość wprowadzenia dodatkowej kategoryzacji konkursu, np. wg klucza liczebności członków u poszczególnych beneficjentów;
 • w sprawie Informatora poddałem pod rozwagę zamieszczanie większej ilości sprawozdań z wydarzeń na kolarskim podwórku kosztem ograniczania ich objętości. Co prawda Edward Kutyła oponował, że problemem jest podaż artykułów do opublikowania czego jednak redaktor naczelny Grzegorz Kukowka nie potwierdził.

Postulaty zostały zapisane przez Komisje uchwał i wniosków i zobaczymy jakie będą ich dalsze losy. W wyborach do nowych władz zgłoszono 12 kandydatur, z czego w pierwszej turze głosowania tajnego wybrani zostali (w kolejności oddanych głosów):

 • Waldemar Wieczorkowski (Toruń)
 • Marek Koba (Jaworzno)
 • Grzegorz Kukowka (Warszawa)
 • Marian Kotarski (Myszków)
 • Jerzy Formella (Gdynia)
 • Krzysztof Mieczkowski (Elbląg)
 • Michał Raczyński (Nysa)
 • Bernard Milewski (Płock)
 • Stanisław Karuga (Katowice)

Na zebraniu ukonstytuował się zarząd komisji, w składzie: przewodniczący W. Wieczorkowski, wiceprzewodniczący M. Koba, M. Kotarski, St. Karuga, sekretarz G. Formella. Wybranej Komisji życzymy samych sukcesów. Do Cieszyna wróciliśmy późną nocą – ok. 2200, jednak z przeświadczeniem spełnionego obowiązku.