REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. "RATUJMY ZABYTKI"

 Zdjcie z Fejsa

 

 

 

 

 

Klub Fotograficzny
START

PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie
ul. Głęboka 56, 43-400 Cieszyn
Tel/fax: (33) 852-11-86

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt.
"RATUJMY ZABYTKI"

 1. Przepisy ogólne
  1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Klub Fotograficzny "START" przy Oddziale PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie
   Patronat nad konkursem sprawują: Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK oraz Komisja Opieki nad Zabytkami ZG PTTK.
  2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
  3. Celem przyświecającym konkursowi jest:
   • upowszechnianie i popularyzacja fotografii architektury, historii oraz krajoznawstwa,
   • propagowanie wśród uczestników umiejętności obserwacji otoczenia i jego dokumentowania,
   • zaprezentowanie piękna zabytków rezydencjonalnych, przemysłowych, cmentarzy itp. ulegających nie odwracalnemu zniszczeniu,
   • zauważanie tego co na co dzień niezauważalne i odchodzące w zapomnienie.
  4. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy fotografujący bez względu na wiek. W konkursie ustala się dwie kategorie wiekowe (według stanu na dzień 31 stycznia 2020 roku).
   • pierwsza kategoria: dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat,
   • druga kategoria: dla osób pełnoletnich po ukończeniu 18 roku życia.
  5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 2. Przepisy dotyczące prac konkursowych
  1. Każdy uczestnik może nadesłać do 5 fotografii wykonanych na terenie Polski,
  2. Fotografie należy nadsyłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np.: Nowak Anna przysyła 3 fotografie zatytułowane: Nowak_A_01, Nowak_A_02 itd. – numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
  5. Zdjęcia należy przygotować i przesłać w formacie JPG w rozmiarze 34 x 20 cm w rozdzielczości 300 pikseli/cal.
  6. Przesyłając fotografię należy przesłać zeskanowaną kartę zgłoszeniową (w załączniku) dot. zdjęcia tj.: - imię i nazwisko autora zdjęcia, wiek, adres autora oraz adres poczty elektronicznej, tytuły zdjęć, nr telefonu kontaktowego,
  7. Wraz z danymi należy przesłać oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego pn. "Ratujmy Zabytki" w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2017 poz. 880)."
  8. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.
 3. Terminarz
  1. Termin nadsyłania prac mija dnia 31 stycznia 2020 roku (decyduje data wysłania pliku pocztą elektroniczną).
  2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
  3. Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury) Prace będą oceniane od strony artystycznej przez członków Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK oraz od strony merytorycznej przez członków Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK.
  4. Ocena prac przez Jury nastąpi do 14 lutego 2020 roku. Organizatorzy powiadomią uczestników o dacie otwarcia wystawy pokonkursowej na której będą wręczone nagrody.
  5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo.
  6. Organizatorzy konkursu mają prawo do opublikowania prac na konkursowych.
  7. Wyniki Konkursu i nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronach internetowych:
   • Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK
   • Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK
   • Klubu Fotograficznego "START" przy Oddziale PTTTK "Beskid Śląski w Cieszynie
  8. Organizatorzy planują wystawy po-wernisażowe w Cieszynie, Łodzi, Warszawie, Wałbrzychu.
  9. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 3.5. przysługują Organizatorom nieodpłatnie.
 4. Nagrody i wyróżnienia
  1. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Zwycięzcy konkursu dodatkowo otrzymują dyplomu oraz pamiątkowe statuetki.

 

Pliki do pobrania

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

ZGODA RODZICÓW OPIEKUNÓW

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

ZGODA RODZICÓW OPIEKUNÓW

ZGODA RODZICÓW OPIEKUNÓW