Regulamin Konkursu Fotograficznego "PIĘKNO NASZEJ POLSKI W 100 ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI"

 pttkstart

Klub Fotograficzny
START

PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie
ul. Głęboka 56, 43-400 Cieszyn
Tel/fax: (33) 852-11-86
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego
"PIĘKNO NASZEJ POLSKI W 100 ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI"

 

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Organizatorem Konkursu jest Klub Fotograficzny "START" działający przy Oddziale PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie, ul Głęboka 56 oraz Biblioteka Miejska w Cieszynie przy ul. Głębokiej 15 zwanego dalej Organizatorem.

  Wystawa pokonkursowa finansowana z środków Zarządu Głównego PTTK, Patronat honorowy Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK, Fundator pucharów Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

  Prace nadesłane na Konkurs powinny ukazywać współczesne piękno naszego kraju oraz mogą tematycznie nawiązywać do tematyki historii 100 lat niepodległości Polski.

  Prace nienawiązujące do tematu oraz niespełniające wymogów technicznych zostaną odrzucone z konkursu.

  Konkurs ma charakter otwarty.

  W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury.

 3. Cel Konkursu:
 4. Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno naszego kraju i jego historię, w szczególności historię związanej z niepodległością RP oraz promowanie patriotyzmu.

 5. Zasady Konkursu i wymogi techniczne:
  • Czas trwania Konkursu - od 15 lipca 2018r. do 04 września 2018r.
  • Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.
  • Uczestnik Konkursu ma prawo przesłać max. 5 plików zdjęć w formacie JPEG.
  • Wymiar dłuższego musi zawierać się w przedziale 1500-2500 pikseli.
  • Pliki zdjęciowe nie mogą zawierać żadnych dodatkowych napisów oraz dat.
  • Uczestnik Konkursu przesyła wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z płytą CD. Jeżeli uczestnik jest niepełnoletni to jest obowiązany dołączyć wypełniony i podpisany formularz Zgody Rodziców lub Prawnych Opiekunów.
  • Prace oraz karty zgłoszenia prosimy przesyłać na płytach CD na adres Oddział PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie Ul. Głęboka 56 43-400 Cieszyn.
  • Zdjęcia będą wywołane na koszt organizatorów Konkursu Fotograficznego
  • Organizator wykona papierowe odbitki przesłanych prac, które każdorazowo zostaną podpisane imieniem i nazwiskiem Autora oraz opatrzone tytułem znajdującym się pod danym plikiem na płycie CD.
  • Regulamin konkursu znajduje się w siedzibie PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie, na jego stronie internetowej http://www.cieszyn.pttk.pl oraz w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie.
  • Nadesłane prace, po ogłoszeniu wyników będą prezentowane 7 września 2018 na wystawie w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie.
  • Uczestnik Konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:
   • posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji/lub rozpowszechniania;
   • przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach ekspozycji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr 90, poz. 631 z 2006 roku), w tym szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawach, publikacjach, udostępniania na stronie internetowej Organizatora oraz we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu:
   • nadesłane zdjęcie/-a nigdy nie brały udziału w innym konkursie fotograficznym i nie były publikowane w żadnych wydawnictwach;
   • wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (jednolity tekst Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 roku) z późniejszymi zmianami w zakresie związanych z konkursem.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 6. Rozstrzygnięcie Konkursu:
 7. Prace do czasu rozstrzygnięcia Konkursu zostaną zdeponowane przez Organizatora bez prawa do wykorzystania.

  Oceny prac konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora, które zdecyduje o przyznaniu lokat. Decyzje Jury są ostateczne.

  Prace Konkursu będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

  • Junior - od 7 do 15 lat włącznie
  • Otwarta – pow. 16 lat

  Przewiduje się przyznanie nagród za pierwsze trzy miejsca w obu kategoriach wiekowych oraz nagrodę specjalną.

  Nagrody nieodebrane zostaną w miarę możliwości dostarczone osobiście lub przesłane drogą pocztową na adres podany w karcie zgłoszenia.

  Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w trakcie Wernisażu wystawy "PIĘKNO NASZEJ POLSKI W 100 ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI" 07 września 2018 w Miejskiej Bibliotece w Cieszynie przy ul. Głębokiej 15.

 8. Plan Imprezy
  1. Wernisaż dla grupy „Junior” godz. 10.00
  2. Wykład historyczny pt „Pierwsze lata niepodległości – powstania, woj. śląskie, reformy, osiągnięcia”-dr. Tadeusz Kania godz. 15.00
  3. Wykład historyczny „100 lat fotografii w Niepodległej RP”- mgr. Jerzy Pustelnik godz. 15.30
  4. Wernisaż dla grupy „Otwartej” oraz wystawa godz. 16.00

 

Karta zgłoszenia

 Zgoda rodziców

 

Klub Fotograficzny
"START"