Konkurs na "najaktywniejszego turystę - kolarza sezonu" 2016

Paparazzi

20.02.2016 r.

 

Konkurs na "najaktywniejszego turystę - kolarza sezonu"
REGULAMIN

 

 1. Konkurs został ustanowiony celem aktywizacji klubowiczów, a udział w nim jest przywilejem wyłącznie członków klubu, którzy mają opłacone składki za rok którego rywalizacja dotyczy.
 2. W konkursie punktowany jest udział w wycieczkach klubowych:
  • rowerowych, górskich, narciarskich oraz imprezach, zgodnie z kalendarium imprez sezonu. Za wpisanie wycieczki do klubowego rejestru odpowiada jej prowadzący.
  • innych rowerowych, górskich i narciarskich, w których uczestniczy co najmniej trzech członków Klubu. Warunkiem uznania wycieczki jest uzyskanie potwierdzenia w książeczce KOT, GOT zgodnie z zasadami zdobywania odznak oraz niezwłocznego wpisania jej do rejestru wycieczek.
 3. Punktowane są również rowerowe wycieczki indywidualne. Warunkiem przyznania punktów jest uzyskanie potwierdzenia w książeczce KOT, zgodnie z zasadami zdobywania tej odznaki, oraz niezwłocznego wpisania jej do klubowego rejestru wycieczek. Do punktacji zaliczany jest udział TYLKO w imprezach i wycieczkach spełniających powyższe warunki.
 4. Kryteria punktacji:
 5.  

  Punktowane Rowerowe Górskie Narciarskie Inne
  imprezy
  Jednodniowe Wielodniowe
  Wycieczki klubowe
  Start 1 3 1 1 0
  Udział - za każdy dzień 2 2 1 1 1
  Organizacja oraz pilotaż grupy - jednorazowo za całą wycieczkę dla prowadzącego 1 1 1 1 0
  Wycieczki indywidualne
  Udział 1 1 1 1 0
  Opracowanie trasy - jednorazowo za każdą wycieczkę 1 1 0 0 0

   

 6. Weryfikację punktacji przeprowadza Sędzia Główny konkursu, którego powołuje Zarząd Klubu.
 7. W przypadku zdobycia równej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje Zarząd Klubu przyznając dodatkowe punkty za aktywność.
 8. Wyniki konkursu opracowane będą również dla kategorii młodzieżowej (do 18 lat).
 9. Ogłoszenie wyników następuje na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym klubu za rok którego konkurs dotyczy.
 10. Za zdobycie I, II, III miejsca w obu kategoriach zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, miejsca IV i V będą nagradzane jedynie dyplomami.
 11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do zarządu klubu.
 12. Niniejszy regulamin został zatwierdzony na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym klubu w dniu 01.02.2008r.
 13. Suplement dotyczący punktacji wycieczek indywidualnych górskich oraz narciarskich został wprowadzony w 01.2009 i obowiązuje również na rok 2008.
 14. Ustala się dzień 10 stycznia następnego roku po roku dla którego jest prowadzona kwalifikacja jako termin graniczny uzupełniania wszelkich danych mających bezpośrednio wpływ na wyniki konkursu. Wszelkie uzupełnienia otrzymane po tym terminie nie będą honorowane (wprowadzono 24.01.2014r).
 15. Ustala się następujące zasady gromadzenia danych w bazie informacyjnej konkursu (strona internetowa Klubu - zakładka: konkurs na najaktywniejszego turystę kolarza sezonu) – wprowadzono 24.01.2014r.:
  1. za wypełnienie konkursowej karty klubowych wycieczek są odpowiedzialni ich prowadzący,za wypełnienie konkursowej karty klubowych wycieczek są odpowiedzialni ich prowadzący,
  2. za wypełnienie karty konkursowej wycieczek organizowanych przez inne kluby i stowarzyszenia w których biorą udział członkowie TKK Ondraszek odpowiedzialny jest członek zarządu klubu w niej uczestniczący, bądź w razie jego braku osoba która doraźnie w wyniku uzgodnień między uczestnikami zostanie w tym celu wybrana,
  3. za wypełnienie karty konkursowej wycieczek indywidualnych odpowiedzialny jest jej organizator.