50 Turystycznych Wypraw Na 50-lecie Klubu

Zarząd TKK Ondraszek

5.02.2015

Dnia 06.11.1966r. założono Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek”. Przewodniczącym został Władysław Sosna - „Szeryf”. Do klubu wstąpiło wtedy 20 członków przeważnie z rocznika 1948-1951. „Ondraszek” był wówczas trzecim klubem turystyki kwalifikowanej przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, a dziesiątym klubem kolarskim w ówczesnym województwie katowickim. W 1979r. obowiązki prezesa Klubu przejął Andrzej Słota - „Jędruś”, od 2006 roku jest nim Zbigniew Pawlik - „Rechtór”. Klub w tym czasie zorganizował setki bliższych i dalszych rowerowych wypraw po Ziemi Cieszyńskiej, Polsce oraz zwiedził na rowerze kawał Europy. Klub od początku był ukierunkowany na turystykę rowerową i krajoznawstwo oraz stosował zawsze naczelną zasadę „poznawanie poprzez rower” .

Rok 2016 będzie 50-tym rokiem turystycznej aktywności Klubu Kolarskiego PTTK „Ondraszek”. Dla uczczenia tego wydarzenia ustanawia się Jubileuszową Statuetkę „50 na 50”.

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  1. Statuetka zostaje ustanowiona przez Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek” Cieszyn adres: ul. Głęboka 56, 43-400 Cieszyn. Kapitułą wyróżnienia jest zarząd klubu w imieniu której działa prowadzący Terenowy Referat Weryfikacyjny (TRW).
  2. Statuetka jest jednostopniowa i będzie dostępna w ilości limitowanej 50 szt.
  3. Celem ustanowienia Statuetki jest uczczenie jubileuszu 50-lecia istnienia klubu, popularyzowanie uprawiania turystyki w wymiarze krajoznawczym przy preferowaniu klubowych propozycji wypraw, propagowanie idei turystyki kwalifikowanej.
 2. Warunki zdobywania
  1. Statuetkę mogą zdobywać wszyscy zainteresowani, przy czym dzieci i młodzież do 16 lat wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
  2. Kapituła może nadać statuetkę jako honorową osobom szczególnie zasłużonym dla klubu z pominięciem regulaminowych zasad zdobywania.
  3. Aby zdobyć statuetkę należy zebrać min. 50 pkt. W tym celu należy w latach 2015 i 2016 uczestniczyć w minimum 25 wycieczkach wybranych z kalendarium propozycji oraz zrealizować indywidualne wycieczki tak, aby łączna ilość odbytych wycieczek klubowych i indywidualnych wynosiła 50. Punktacja będzie naliczana w ilości jedna wycieczka (jedno lub wielodniowa) = jeden punkt. Jako jedną wycieczkę liczy się taką w której wyjeżdża się i wraca do swojego miejsca stałego zamieszkania. Imprezy zaliczane jako klubowe będą opublikowane w kalendarium imprez na sezony 2015 i 2016 (organizator: Ondraszek, PTTS), przy czym naliczanie punktacji rozpoczyna się od 01.01.2015r. a kończy wraz z zakończeniem sezonu kolarskiego TKK Ondraszek w 2016r. W tych ramach czasowych należy też organizować wycieczki indywidualne.
  4. Potwierdzenie udziału w wycieczkach odbywa się w książeczce Kolarskiej i Górskiej Odznaki Turystycznej lub indywidualnym notatniku z podaniem informacji zgodnych z książeczką KOT, GOT a potwierdzeniem będzie odcisk specjalnego stempla 50/50. Prawo do potwierdzenia udziału ma prowadzący konkretną wycieczkę klubową oraz prowadzący TRW dla wycieczek indywidualnych. Gromadzenie punktacji do zdobycia statuetki odbywa się równocześnie z zbieraniem punktacji na inne odznaki turystyki kwalifikowanej.
  5. Ostateczna weryfikacja nastąpi po zakończeniu sezonu kolarskiego w roku 2016, przy czym złożenie dokumentów do weryfikacji powinno nastąpić w miejscu określonym w pkt. I.1 do końca października 2016r.
  6. Wydanie statuetki wraz ze specjalnym imiennym certyfikatem nastąpi na Jubileuszowym Spotkaniu, które zostanie zorganizowane pod koniec 2016r. Informacja o miejscu i czasie spotkania zostanie ogłoszona w gablocie klubowej przy ul. Bobreckiej 2a oraz na stronie internetowej www.ondraszek.prv.pl. Nie przewiduje się jej wydania w formie wysyłkowej.
  7. Statuetka będzie wydawana nieodpłatnie, a koszt jej wytworzenia poniesie klub.
 3. Postanowienia końcowe
  • Na trasach uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów drogowych.
  • Ubezpieczenie dla członków PTTK odbywa się na zasadach ogólnych, dla pozostałych polecamy nabycie indywidualnego ubezpieczenia.
  • Usilnie zalecamy używanie kasku ochronnego i stosowania elementów odblaskowych.
  • Za ewentualne wypadki czy szkody materialne zaistniałe podczas zdobywania statuetki klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
  • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do kapituły.

Życzymy wyłącznie dobrych przeżyć i wspaniałych przygód na trasach oraz dużo satysfakcji przy zdobywaniu niniejszego wyróżnienia