Konkurs fotograficzny „Z obiektywem na rowerze” (2012)

Paparazzi

15.10.2012

 1. Postanowienia ogólne
  1. rokroweruOrganizatorem Konkursu jest Oddział PTTK „Beskid Śląski” - Klub Fotograficzny START, ul. Głęboka 56, 43-400 Cieszyn zwany dalej Organizatorem przy współpracy z Turystycznym Klubem Kolarskim PTTK Ondraszek działającym przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie ul. Głęboka 56.
  2. Uchwałą Zarządu Głównego PTTK rok 2012 został ustanowiony Rokiem Turystyki Rowerowej.
  3. Prace nadesłane na Konkurs powinny dotyczyć imprez rowerowych organizowanych przez Oddział PTTK „Beskid Śląski” i jego jednostki organizacyjne w roku 2012. W pracach można nawiązać do zdobywania odznak turystycznych.
  4. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury.
 2. Cel Konkursu
  Celem Konkursu jest utrwalenie w formie fotograficznej imprez turystycznych i zdarzeń związanych z turystyką rowerową oraz rozpowszechnianiem odznak turystycznych.
 3. Zasady konkursu
  1. Czas trwania konkursu – od 01.04.2012r - do 01.10.2012r 31.10.2012r
  2. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
  3. Uczestnik może zgłosić na Konkurs maksymalnie 5 zdjęć (łącznie).
  4. Minimalny format nadsyłanych zdjęć to A4 (papier fotograficzny matowy lub błyszczący), technika wykonania zdjęć jest dowolna. Oprócz zdjęć na papierze fotograficznym, należy się zobowiązać, że jeżeli jury zażyczą sobie wybrane zdjęcie na nośniku, autor bezzwłocznie dostarczy nośnik do siedziby Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie.
  5. Organizator nie zwraca zdjęć nagrodzonych oraz zdjęć wybranych do dalszych wystaw.
  6. Fotografie wybrane przez jury przechodzą na własność Organizatora.
  7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych fotografii m.in. w wystawie pokonkursowej oraz w publikacjach związanych z turystyką. Każdorazowo zdjęcia zostaną podpisane imieniem i nazwiskiem autora.
  8. Regulamin Konkursu znajduje się w Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie ul. Głęboka 56.
  9. Zgłoszone na Konkurs zdjęcia muszą być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą następujące informacje: tytuł zdjęcia, miejsce i data wykonania fotografii, kategoria wiekowa oraz kategorię Cieszyn lub powiat jak również datę urodzenia z inicjałami (np. 01.01.1998 ZZ). Wzór metryczki znajduje się na końcu regulaminu.
  10. Do dużej koperty należy włożyć opisane na odwrocie zdjęcie/-a oraz drugą, mniejszą, zaklejoną kopertę oznaczoną na zewnątrz tylko datą urodzenia z inicjałami, która będzie zawierać w środku podpisaną kartę zgłoszenia. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodzica/ów, bądź opiekunów prawnych na udział w Konkursie.
  11. Prace w zamkniętej, dużej kopercie należy nadsyłać drogą pocztową do 31.10.2012r (decyduje data stempla pocztowego) na adres PTTK Oddział „Beskid Śląski” w Cieszynie ul. Głęboka 56 43-400 Cieszyn, z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Z obiektywem na rowerze”. Prace można również dostarczać osobiście do Oddziału PTTK w Cieszynie w terminie do 31.10.2012r
  12. Nadesłane prace, po ogłoszeniu wyników Konkursu będą prezentowane na wystawie w Cieszynie. Informacja o wystawie będzie podana w mediach.
  13. Fotografie bez metryczki, podpisanej karty zgłoszenia, a w przypadku osób niepełnoletnich braku zgody rodzica/-ów lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie, nie będą brały w nim udziału.
  14. Uczestnik Konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:
   • posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji/lub rozpowszechniania;
   • przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. /jednolity tekst Dz. U. Nr 90, poz. 631 z 2006 roku, w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawach, publikacjach, udostępniania na stronie internetowej Organizatora oraz we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu;
   • nadesłane zdjęcie/-a nigdy nie brały udziału w innym konkursie fotograficznym i nie były publikowane w żadnych wydawnictwach;
   • wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku /jednolity tekst Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 roku/ z późniejszymi zmianami.
  15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu
  1. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez Organizatora, które zadecyduje o przyznaniu nagród. Decyzje jury są ostateczne.
  2. W skład jury będą wchodzić również przedstawiciele głównych sponsorów.
  3. Uczestnicy Konkursu biorą udział w dwóch kategoriach wiekowych:
   1. od 8 do 16 lat
   2. od 17 lat wzwyż
  4. Jury w pierwszej kolejności otworzy duże koperty z pracami, dokona oceny i wyboru najlepszych prac, a następnie otworzy małe koperty oznaczone datą urodzenia i inicjałami, aby poznać imię i nazwisko autorów zdjęć.
  5. Przewiduje się przyznanie nagród za zajęcie pierwszych trzech miejsc oraz wyróżnień w poszczególnych kategoriach.
  6. Przewiduje się również nagrody specjalne w poszczególnych kategoriach rozlosowane pomiędzy uczestników, których prace nie zostaną nagrodzone.
  7. Nagrody nie odebrane zostaną w miarę możliwości dostarczone osobiście lub przesłane drogą pocztową na adres podany w karcie zgłoszenia.
  8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w prasie lokalnej oraz w miarę możliwości organizatorzy postarają się powiadomić drogą telefoniczną bądź e-mailowo.
  9. Data wręczenia nagród zostanie podana przy ogłoszeniu wyników Konkursu.

Karta zgłoszenia