"Król długich dystansów 2008" - Regulamin

Zarząd Klubu

29.04.2008

 1. Konkurs zostaje ustanowiony celem wyróżnienia uczestników, którzy w sezonie pokonali na rowerze najdłuższy sumaryczny dystans kilometrów. Udział w nim jest przywilejem wyłącznie członków klubu. Konkurs w odróżnieniu od punktacji na odznakę KOT czy konkursu na najaktywniejszego kolarza sezonu, promuje przejechany na rowerze kilometraż, a pośrednio czas poświęcony rowerowemu hobby.
 2. Czas trwania konkursu: sezon kolarski TKK „Ondraszek” od daty jego otwarcia do ostatniej klubowej wycieczki uznanej jako zamknięcie sezonu.
 3. Osoba przystępująca do konkursu musi użytkować rower wyposażony w licznik – rowerowy komputer.
 4. Zasady rywalizacji :
  1. Na klubowym otwarciu sezonu sędzia główny sporządzi zestawienie uczestników przystępujących do konkursu wraz z odczytem licznika rowerowego.
  2. Na wycieczce zamykającej sezon sędzia powtarza odczyt licznika.
  3. Do konkursu zalicza się wyłącznie trasy dotyczące turystyki sportu i rekreacji. Nie powinno wliczać się odcinków przejechanych w związku z dojazdem do pracy, używaniem pojazdu w celach zawodowych czy zakupów. Realizację tego punktu powierza się sumieniu samych uczestników, w myśl zasady fair-play.
  4. Na podstawie w/w odczytów oblicza się sumaryczną liczbę przejechanych kilometrów, a do konkursu przyjmuje sie liczbę pomniejszoną o kilometraż wynikający z przedłożonego zestawienia.
  5. Zestawienie kilometrażu dotyczącego użytkowania roweru do celów wymienio-nych w pkt. c sporządza uczestnik konkursu i przekazuje sędziemu głównemu.
  6. Dopuszcza się możliwość użytkowania przez uczestnika kilku rowerów, a więc sumowania kilometrażu z kilku liczników, co jednak wymaga przedłożenia sędziemu głównemu liczników w celu odczytania danych.
 5. Udział w konkursie wymaga bezpośredniego odczytu licznika, a więc w razie utraty danych w trakcie trwania sezonu należy niezwłocznie zarejestrować u sędziego odczyt z nowego licznika, bez możliwości zaliczenia dotychczas uzyskanego kilometrażu, chyba, że uczestnik uprawdopodobni ostatni odczyt.
 6. Przewiduje sie rywalizację w dwóch kategoriach: „Ondraszkule” oraz „Ondraszki”. Najlepsi w każdej kategorii otrzymają zaszczytny tytuł „długodystansowca sezonu TKK Ondraszek” potwierdzony certyfikatem, oraz nagrodę rzeczową.
 7. wszelka interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu klubu.